Hikings Photos  |  Alumni   |   Friendly Nodes  |   山行掠影   |   師兄姐   |    盟友

這個暑假特別熱鬧,感謝 Jiajing, Xiaohui, Shiyuan, Zhenyu 和 Choujun 回來探訪我們!Welcome home!


_______________________
Hiking Albums  [Click here to see Google photo albums]

            

© HK PolyU 2017